top of page

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 הוא חוק ישראלי הקובע איסורים והגבלות בנוגע לפגיעה בבעלי חיים, ביניהם איסור על עינויהתעללות, ארגון קרבות בין בעלי חיים, העבדה מוגזמת והמתה ברעל. על ביצוע החוק ואכיפתו ממונה שר החקלאות

עיקר החוק


עינוי והתאכזרות
החוק אוסר על התעללות והתאכזרות של אדם כלפי בעל חיים בכל דרך

החוק אוסר על שיסוי בעל חיים אחד בבעל חיים אחר

החוק אוסר על ארגון קרבות בין בעלי חיים

החוק אוסר על חיתוך רקמה חיה של בעל חיים לצורכי נוי - קעקועים ודומה

איסור נטישה
אסור לבעלים, כלומר אדם שברשותו או באחריותו בעל חיים, לנטוש אותו

העבדת בעל חיים
החוק אוסר על העבדת בעל חיים בעבודה שאיננו מסוגל לה עקב מצבו הגופני

החוק אוסר על העבדת בעל חיים עד כדי אפיסת כוחות

איסור המתה ברעל
החוק אוסר להמית בעלי חיים ברעל ללא מתן היתר ממנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות

תפיסה ועונשים
החוק מאפשר למשרד להגנת הסביבה למנות אזרחים להיות "נאמני בעלי חיים". בתוקף סמכותם של הנאמנים, לבקש מאדם שראו עובר עבירה על חוק צער בעלי חיים, להזדהות לצורך הגשת תלונה

המדינה רשאית לתפוס בעלי חיים שנעברו בהם העבירות, באמצעות מפקח או שוטר, ולהחזיקו במתקן משלה. אם בעליו של בעל החיים לא דרשו לאחר עשרים יום מיום ההודעה על התפיסה, רשאית המדינה למכור או למסור את בעל החיים

החוק קובע עונשי מאסר לעוברים עליו: שנה על העבדת בעלי חיים והמתתם שלא כדין, ושלוש שנים על עינוי בעלי חיים והתאכזרות אליהם

קרן למען בעלי חיים

קרן משרד להגנת הסביבה. מטרת הקרן לרכז את האמצעים הכספיים שישמשו לחינוך, הסברה, הדרכה, סיוע לארגונים למען בעלי חיים ולקידום מטרות החוק

הגבלות עצובות
החוק אינו חל לגבי המתת בעלי חיים לצורך מאכל אדם, ולא על ניסויים בבעלי חיים שנעשים לפי חוק צער בעלי חיים 

 


לחוק זה הותקנו מספר תקנות

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה-1995

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הלעטת אווזים), התשס"א-2001

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס"ו-2006

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009

bottom of page